TrainController - časování

 1. Úvod
 2. Průběh
 3. Popis
 4. Poznámky
 5. Závěr

Úvod

    Hlavně v souvislosti se zvukem mašin, jsem se dále zabýval časovým průběhem plánu. Část je popsána v článku RailCo 5.8 - Tipy a triky, odst. Plán - průběh a návaznost. Tady je detailněji rozebrána hlavně úvodní část, čekací doby, časování, zpoždění rozjezdu atd.

    Nutno zmínit dva aspekty:

 1. Některé parametry jsou k dispozici pouze ve verzích Gold.
 2. Jako zvukové lokodekodéry používám výhradně Zimo.

    Především závislost zvuku na napájení a jízdě může být od zvukových LD jiných výrobců podstatně odlišná. Ovšem TrainController má dost možností ovládat různé časové průběhy, jistě vyhoví i pro jiné LD, než Zimo, a právě zde je možno se inspirovat k nejrůznějším nastavením.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Průběh

    Ve zmiňovaném článku je průběh popsán takto:

 1. Spustí se Plán. Současně se spustí operace nastavená v poli Operations Start.
 2. Proběhne časová prodleva, nastavená ve startovacím bloku položkou Waiting Time. Jde o redukovaný čas.
 3. Mašina se rozjede.
 4. Činnost v projížděných blocích je standardní, řízená na záložce Actions v Bloku plánu.
 5. Dojetí a zastavení v cílovém bloku.
 6. Proběhne časová prodleva, nastavená v cílovém bloku položkou Waiting Time. Jde o redukovaný čas.
 7. Spustí se operace nastavená v poli Operations Finish a současně dojde k případnému spuštění Plánů v Successors.
 8. Plán je ukončen.

    Teprve se zvukem se vynořily některé detaily, kterým stojí za to se více věnovat. Lze říct, že se to týká prvních dvou bodů předchozího seznamu.


Časový diagram při spuštění Plánu.

    Celkem jasné, jednoduché. Teď popisně a s vysvětlivkami.

Na začátek článku

Popis

    Během Plánu je třeba ovládat spoustu věcí. Světla, zvuky, případně i další činnost, pokud je na Plánu závislá (třeba otevření/zavření vrat stání, ovládání závor, točny a pod.). U zvukových lokomotiv jde především o lokomotivní operace, světla, zvuky, a to zejména na počátku Plánu.

    Pozice, místa, kde lze nějakou akci, příkaz spustit, myšleno v úvodu Plánu, jsou k dispozici tři (na obr. červeně). Tato místa jsou pevně daná a případné další časové posuny je nutno vytvořit pomocí systémového zpoždění/Delay.
Další možnosti jsou na dalších blocích, kterými Plán projíždí, a také na jeho konci. Ty teď pomineme.

 1. Operations Start - okno vlastností Plánu, General.
  1. Obvykle úvodní akce, tedy start motoru, příp. i další zvuky (voda, uhlí...), rozsvícení světel, možná i hlášení (spíš ne) ...
   Časový úsek je kryt čekací dobou start bloku /Waiting Time/ - úsek 1 - červený.
  2. Následující úsek 2 - oranžový, nelze časově určit. Může být nulový, ale i hodně dlouhý. Záleží prostě na tom, zda je volná cesta, splněny příp. podmínky.
 2. Continue - okno vlastností Bloku v plánu, Actions
  1. Akce těsně před rozjezdem, tedy třeba hlášení, píšťalka průvodčího atd.
   Předsazení před vlastní rozjezd se řeší pomocí Additional Start Delay - úsek 3 - žlutý, okno vlastností Bloku v plánu, General 1)
  2. Akce v okamžiku rozjezdu, tedy třeba zahoukání, zablikání reflektorem atd.
 3. Release - okno vlastností Bloku v plánu, Actions - konec úseku 4 - zelený

1) Jsou dva parametry, které ovlivňují zpoždění rozjezdu po návěsti pro jízdu. V Pravidlech/Rules je to Zpoždění rozjezdu/Start Delay, a pak ještě Additional Start Delay v oknu vlastností bloku v plánu, zál. General. Rozdíl mezi nimi je v tom, že první působí při všech Plánech, kdežto druhé pouze při Plánu aktuálním, jediném. Malý háček je v tom, že oba parametry se nijak nesčítají (jak by mohlo napovídat slovo Additional), ale platí pouze to větší z nich. V praxi to znamená, že první parametr (Start Delay) se použije jaksi globálně, pro všechny Plány, třeba 1-3s, čímž se zajistí, aby se mašina nerozjela bezprostředně se změnou návěsti (někdy dokonce i dřív), kdežto druhý parametr (Additional Start Delay) je pak přímo pro jeden konkrétní Plán, a tam je použit na krytí akcí, jako je např. píšťalka průvodčího, zahoukání, možná i hlášení o odjezdu a pod.

Na začátek článku

Poznámky

    Všechny akce, příkazy, ať už jsou spuštěné přímo, nebo makrem, jsou prováděny nezávisle na ostatní činnosti, tedy i v případě, že např. Plán, ze kterého někde ke spuštění došlo, je už dávno ukončen. Opět možná bude lepší konkrétní případ. Na konci Plánu jsou vypnuta po zpoždění 10ti vteřin světla mašiny. Po ukončení tohoto Plánu je spuštěn další Plán na stejnou mašinu, které jsou světla na počátku zapnuta. Dojde-li k tomu v průběhu oněch 10ti vteřin, vypnutí světel z předchozího Plánu světla zase vypne. A budeme hledat, ladit ... tak bacha. Platí to pochopitelně pro všechny příkazy, pro všechna místa, kde lze spustit nějakou operaci. Tedy nejen Plány, ale třeba akce ze zál. Operations, ve Flagmanech, Makrech, v Timetable a pod.

    Především z tohoto důvodu nejsou už akce, spouštěné na konci Plánu, tak důležité. Jsou-li spuštěny, proběhnou. Jen je třeba zvolit správnou časovou posloupnost a případně posunout další akce se stejnou mašinou.

    Časování jsem testoval na různých akcích. Jednou z nich bylo i odvěšení elektrickým spřáhlem a odjetí do dalšího bloku. Vlastní akce spřáhla lze umístit na dvě místa.

 1. Operations Start - okno vlastností Plánu, General (část 1 - červená)
 2. Continue - okno vlastností Bloku v plánu, Actions (část 3 - žlutá)

    Je-li "cesta volná", je chování prakticky stejné. Rozdíl nastane v okamžiku, kdy na uvolnění cesty je nutno čekat. V prvním případě dojde hned k odvěšení, a pak se čeká volný blok, ve druhém se nejprve čeká a teprve při uvolnění dalšího bloku dojde k odvěšení a jízdě. Záleží jen na požadavcích.

    Testovaný LD Zimo (na typu nezáleží) vnitřně některé akce blokuje. Je-li třeba v akci odvěšení, nelze jet. A naopak, jede-li mašina, nelze provést odvěšení. Jízda nebo odvěšení se neprovede vůbec, nebo je jen odložena. Navíc může být chování lokodekodérů různých výrobců značně odlišné.Na to je třeba při posloupnosti a časových odstupech pamatovat a vše správně vyzkoušet a vyladit. Je to prostě trochu alchymie a testování. Chtěl jsem vytvořit ukázkový layout, ale právě z důvodu odlišných LD to zřejmě nemá smysl. 

Na začátek článku

Závěr

    Jako vždy, nejlepší je praxe. Inspiraci možno načerpat zde a další přijde samo. Alespoň u většiny z nás.  Ti ostatní mají pořád možnost mě kontaktovat, poradit se, konzultovat, případně navštívit. A představte si, na rozdíl od dnešního světa, to vše úplně zadarmo.

Na začátek článku
Menu

LokoPin      13.08.2009  
  19.08.2016 (poslední editace)
   
Spolupracovali: