Skupiny vozidel

 1. Úvod
 2. Skupiny
 3. Operátory
 4. Příklady
 5. Závěr

Úvod

    V anglické lokalizaci je to Train Groups, tedy vlakové skupiny. Jenže tyto skupiny jsou tvořeny všemi druhy vozidel (loko a vozy), případně i jinými, už vytvořenými skupinami, takže jsou to opravdu Skupiny vozidel. Raději zůstaňme u té angličtiny a v souvislosti s tímto tématem postačí jen Skupina. Nakonec, ve verzi "8" už to autorům došlo a Train Groups pojmenovali správně Vehicle Groups.

    Hned v úvodu také podotýkám, že mezi jednotlivými verzemi jsou určité rozdíly. Verze 8 má tuto problematiku pojatou šířeji (Cimrman), otázkou je, zda lépe. Silver je zase ochuzen o použití Train Groups u Markerů (velká škoda). Základní funkcionalita je v podstatě však stejná. Nebude-li výhradně uvedeno, jde o verzi 7 Gold.

    Přiložený layout je ve verzi 7 Gold, patch F8. Pokud používáte odlišnou verzi (podverzi, patch), je třeba verzi 7GF8 stáhnout a nainstalovat demo. Zvláště v tomto tématu je přiložený layout důležitý.

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Skupiny

    Raději zopakuji následující tabulku. Bude to výhodnější, než skákat do jiného článku.
 
  Reference Připojení Spoušť Operace Podmínky Vlaky Paměť
Tlačítko        
Vypínač        
Přepínač          
Kontakt        
Flagman      
VK a Markery       1)
Návěst bloková            
Návěst mimoblok        
Blok          
Cesta (ručně)          
Cesta (systém)        
Výhybka          

1) Jen Gold

    Autoři, zřejmě ve snaze ulehčit uživateli, rozdělili podmínky do dvou částí, záložek. Do jedné, nazvané Podmínka/Condition, se zadávají stavy jiných prvků. Způsob syntaxe (pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů) za použití Polské logiky už je popsán. Do druhé záložky, s názvem Vlaky/Trains, je pak možno jen vložit vozidla (loko, vagony) a Skupiny. Povolená vozidla a Skupiny!!!  Možná by to ani nebylo špatné, kdyby byla syntaxe v záložce Vlaky/Trains, stejná, nebo podobná, jako je tomu v záložce Podmínka/Condition. Jenže do zál.  Vlaky/Trains se vozidla, příp. Skupiny, pouze vkládají a navíc je zde natvrdo volba nebo/or mezi loko a vozy. Žádná logika, žádné jiné možnosti. Výsledkem je, že některé (a žádoucí) kombinace není možno tímto způsobem zadat.

    Fungování určitých prvků lze tedy podmínit. V záložce Podmínka/Condition stavem jiných prvků, v záložce Vlaky/Trains pak v závislosti na vozidlech (loko, vozy). Nejprve se budeme zabývat právě tímto druhým případem. Závislost na vozidlech lze zadat pro bloky, cesty, případně i virtuální kontakty, tedy i Markery (jen Gold). Chceme-li třeba, aby byl určitý blok přístupný pouze pro některé lokomotivy, stačí všechny tyto loko zadat v záložce Vlaky/Trains. Je ovšem pracné, vkládat opakovaně větší počet jednotlivých vozidel, proto je možno předem nadefinovat Skupinu, a místo deseti parních mašin pak vložit jen Skupinu "Páry".


Záložka Trains v oknu vlastností bloku.
Z nabídky vlevo se požadovaná vozidla nebo Skupiny vloží do pole Vybrané/Affected.
Zde do bloku vjede pouze Taurus, ICE a všechny rychlíkové vozy.
Tlačítkem Train Groups... je jediný (krom New Explorer) způsob přístupu do Skupin, v menu to, kupodivu, chybí (nebo jsem slepý?).


Okno Train Groups/Skupiny vozidel.

    Několik příkladů ...

Vlaky/Trains Vyhovuje (splněno) pro
Nic (prázdné) Všechny loko, všechny vozy
Taurus Taurus a všechny vozy
Skupina Elektriky Všechny elektrické loko + všechny vozy
Skupina Elektriky + Skupina rychlíkové vozy Všechny elektrické loko + všechny rychlíkové vozy
cisterna Všechny loko + cisterna
Ragulin + Skupina nákladní Ragulin + všechny nákladní vozy
Skupina nákladní Všechny loko + všechny nákladní vozy
atd. atd.

    Snad je to jasné. Jsou to prostě dvě části, loko a vozy a v každé z nich může být nějaké vozidlo. Není-li tam žádné, je podmínka splněna pro celou část, tedy třeba pro všechny loko, či pro všechny vozy. Obě části jsou spojené logickým nebo/or. Je zcela jedno, zda jsou loko a vozy zadány odděleně, v jednotlivých skupinách, nebo třeba v jedné skupině dohromady loko i vozy. TC vždy posoudí obě části odděleně a spojí pomocí nebo/or.


Před rozdělením do Skupin poslouží grafické znázornění zastavení jednotl. vlaků a mašin.


Na vytvoření nového vozu je přístup také poněkud kostrbatější.
Všimněte si také okna Traffic Control/Řízení provozu. Pro ovládání při simulaci, ale především pro sledování stavu Markerů je velmi důležité.

    Vlastní rozdělení do Skupin je obvykle provedeno podle typů mašin a vozů. Např.:

Skupina loko Motorové (Diesel)
Elektrické
Bez Elektrických
Parní
Motorové vozy
Samotné Loko
Skupina vozy Osobní
Rychlíkové
Nákladní

    Jistě je více možností, každý dle požadavků. Měl jsem třeba skupinu lokomotiv, které neprojely menší oblouk, než R310. Skupiny jdou vkládat jedna do druhé, rovněž lze dělat negace, tedy např. všechny vozy, vyjma rychlíkových atd. atd.

    Použití je pak jednoduché. Zadáme-li u bloku nebo cesty do zál. Vlaky/Trains třeba loko BR23, jiná mašina tam nevjede. Zadáme-li Skupinu Parní, mohou tam všechny páry. Vozy tam však mají přístup všechny. Chceme-li naopak všechny vozy zakázat, vložíme (předem připravený) neexistující vůz. Celkem triviální záležitost.

    Ve verzi Gold však je ještě další možnost podmínit Vlaky/Trains, a to u virtuálních kontaktů (VK), především však u Markerů. A to už je jiná káva. V bloku lze pak nadefinovat několik dvojic markerů Brake a Stop (BM, SM) a podmínit je určitou skupinou vlaků. Docílí se tím toho, že brzdění a hlavně zastavení proběhne jinak. Motoráky a rychlíky u staniční budovy, náklady až u návěstidla atd. atd. Paráda. Je to jedna z klíčových výhod verze Gold proti Silveru, nebo verzi 5.8 (i když i tam je možno použít fíglu, který jsem už popsal). Je jasné, že v Goldu to však jde mnohem snadněji.

Na začátek článku

Operátory (téměř vše pouze Gold)

    Jak už jsem zmínil, některé kombinace není možno v zál. Vlaky/Trains zadat. Nelze vytvořit Skupinu, která by zahrnovala pouze vlaky, myšleno loko s vagony. (V 5.8 a v Silveru to jde.) nepochopil jsem, proč autoři dospěli k tomuto "triku". Nelze prostě identifikovat Train Set, který ve verzi Gold prakticky nahrazuje Vlaky. Blok, přístupný jen vlakům, tedy loko + jeden či více vozů, tedy prakticky Train Set, nelze udělat. Aspoň mně se to nezdařilo. Pokud někdo přijde na to, jak to udělat, potěšilo by to jistě nejen mne.

    Naštěstí však existuje druhá možnost podmínky, a tou je zál. Podmínka/Condition. Sice nelze podmínit vstup do bloku, jako to jde přes zál. Vlaky/Trains, ale jde podmiňovat např. Markery v bloku, a to je velmi výhodné, jak bude dále vidět. Nejprve probereme trochu operátory, které je zde možno použít. Kromě klasických operátorů and/or jsou zde totiž k použití ještě další, specifické pro TrainController.

Operátory zál. Podmínka/Condition, ale také třeba zál. Spoušť/Trigger:

 1. and/or    − Klasika Booleovy algebry. A/AND spojuje podmínky, které musí být splněny všechny najednou, u NEBO/OR stačí jedna z nich.
 2. =    − Rovno - Lze porovnat počet obsažených prvků, např. jsou-li spuštěny právě 3 plány z možných 5ti, jsou-li obsazeny právě 2 bloky z možných 10ti atd. atd.
 3.     − Menší nebo rovno/at most - jako ad 2.
 4.     − Větší nebo rovno/at least - jako ad 2.
 5. Combi    indikace loko/skupina−blok−plán.

    Operátory = ≤ ≥ jsou velmi šikovné, nyní se jimi však zabývat nebudeme.


Příklad operátoru . Z vybraných bloků musí být obsazeny nejvíce 2 bloky. Porovnávaný počet lze nastavit.

    V popředí zájmu v souvislosti s danou tématikou, je operátor Combi. K jeho detailní analýze mi možná ještě něco chybí, snad to ale nebude vadit. Nástroj je to totiž vynikající, i když s jeho popisem v manuálu je to trochu slabší, zvláště ovládáte-li cizí jazyk tak, jako já, tedy velmi bídně. Nejprve tedy manuál:

 1. Skupina Combi splňuje podmínku, je-li alespoň jedno vozidlo (skupina), v alespoň jednom z uvedených bloků a jede pod alespoň jedním z uvedených plánů.
 2. Combi musí obsahovat pouze vozidla (skupiny), bloky nebo plány. Ostatní položky, které jsou obsaženy v Combi jsou ignorovány.
 3. Combi jsou jediným typem skupin, kde vozidla a vlakové skupiny mohou být zahrnuty. Přidání vozidel nebo vlakových skupiny k jiným skupinám (and/or) může způsobit nepředvídatelné výsledky.
  Tuto větu jsem asi nepochopil, neboť podle mne to ani nejde.
 4. Není-li uveden žádný blok, pak je podmínka splněna, pokud alespoň jeden uvedený vlak jede pod alespoň jedním z uvedených plánů.
 5. Není-li uveden žádný plán,  pak je podmínka splněna, pokud alespoň jeden uvedený vlak se v současné době nachází v alespoň jednom z uvedených bloků.
 6. Není-li žádné vozidlo je uveden, pak je podmínka splněna, pokud alespoň jeden z uvedených bloků hostí vlak, který jede pod alespoň jedním z uvedených plánů.

    Combi - log. operátor (nic obecného, je to specialita TC, pouze Gold), do kterého lze zadat libovolný počet prvků z možností Blok - Plán - Vozidlo/Skupina. Podmínka je splněna, když v zadaném bloku je vlak pod uvedeným Plánem, nebo je daný vlak v bloku, nebo oboje. A protože se Combi zadává v zál. Podmínka/Condition, funguje zde plná logika, všechny další operátory (and/or...) atd. Snadno lze pak podmínit, zda do uvedeného bloku vjely vozy nebo samotná loko a podle toho zapnout požadovanou dvojici Markerů. Je to zkomplikováno tím, že stále platí, že pokud není zadán vůz, je splněno pro všechny vagony, stejně tak u loko. Řeší se to pomocí negací (NOT), viz dále. Nerozumíte? Tak příklady a obrázky.

Na začátek článku

Příklady

    Uvažoval jsem o tom, že bych zpracoval nějaký detailní rozbor. Tabulky, převody na klasický zápis Booleovy algebry atd. Upustil jsem od toho z mnoha důvodů. Ty, které by to potěšilo, bych asi nejspíš spočítal na prstech jedné ruky. Ti ostatní tomu nebudou rozumět, nebo, mnohem pravděpodobněji, se jim to vůbec nebude chtít číst. A mne by to stálo spoustu zpětného studia, tedy času. Tak aspoň nahodím pár příkladů, kdo bude mít zájem, má na experimentování vlastní prostor. Další možnosti jsou v souvisejícím layoutu, někomu může postačit i pár nahozených obrázků zde.

    Jak jsem dále zkoušel v provozu, provedl jsem několik zásadních změn. Zásadních především v celistvosti, přehlednosti, uspořádání. Do připojeného souboru byl doplněn další layout train_group_1d_2 (původní train_group_1d  byl ponechán), kde jsou v bloku B12 čtyři dvojice Markerů pro různé vlaky a další malé úpravy, včetně vloženého následujícího zobrazení.


Příklady některých základních kombinací s operátorem Combi pro zál. Podmínka/Condition, příp. Spoušť/Trigger:

    Vše je pochopitelně závislé na obsahu definovaných Skupin, tedy na požadavcích uživatele, takže by mohla být doplněna třeba Skupina Manipulační, Spěšný atd. Jak je s příslušnou kombinací naloženo, je jiná věc. Může být použita jak v záložce Podmínka/Condition, tak v záložce Spoušť/Trigger  Flagmanu, a teprve ten pak použít jako podmínku. Klíčovat, rozlišovat dle podmínek, jde pak cokoliv. Markery budou asi patřit k nejpoužívanějším, stejně tak je možno vybírat třeba typ staničního hlášení, osvětlení a pod.

    Dalo by se říct, že je vlastně záložka Vlaky/Trains navíc. To samé lze udělat i v zál. Podmínka/Condition, a podstatně komfortněji. Jenže přes Vlaky/Trains to jde jednodušeji, a navíc je možno přímo ovlivnit přístup do bloku, i když některé varianty vytvořit prostě nelze.

Na začátek článku

Závěr

    Takové jednodušší shrnutí nebude na škodu.  Silver  Gold

 1. Vytvořit Skupiny. Podle požadavků. Grafické znázornění pomůže.
 2. V záložce Vlaky/Trains je pak možno povolit vstup do bloku, cesty.
 3. Stejně lze podmiňovat i Markery.
 4. Některé podmínky (třeba Loko + vagony) lze řešit přes zál. Podmínka/Condition.

    Opět je přiložen layout, obsahující popsanou tématiku. Stačí prohlédnout, případně v simulaci spustit. Verze 7 Gold F8.
... ať žije digi a TrainController zvlášť.

Na začátek článku
Menu

LokoPin

26.08.2016  
  20.09.2016 Editace Příklady
  20.09.2016 poslední editace
     
Spolupracovali: