Rychlost

 1. Úvod
 2. Princip
 3. Parametry - CV3,4,5, vlastnosti loko
 4. Blok - základní řízení rychlosti
 5. Výhybka
 6. Průběh - poloha a délka Dec a Acc
 7. Pozdější zpomalení a rychlejší zrychlení
 8. Temporary Speed Limit
 9. Speed
 10. Přehled (verze)
 11. Závěr

Úvod

    Rychlostní hrátky v TrainControlleru (TC) patří do kategorie, která je ve značném pohybu. Od verze 5.8 doznává ovládání rychlosti celkem dost podstatných změn, a to i napříč podverzemi (Gold, Silver) a opravnými záplatami (Patch). Jen ten support (podpora), kdyby byl lepší. Tak si, jak to tak bývá, musíme holt poradit sami. Základní výklad se týká verze 7 Gold a automatiky  (Plán, AutoTrain, Interlocking/Spontaneous Run). O ostatním se budu snažit také zmínit, neboť nějaké odchylky tam jsou.

    Článek vznikl po zjištění některých zcela nových informací, než které byly uveřejněny v jednom z předchozích článků (RAILROAD & Co  - tipy a triky 4 - Gold, odst. Rychlost). Váhal jsem mezi přepsáním, editací a článkem zcela novým. Nakonec jsem se rozhodl ponechat původní texty beze změn a problematiku rychlosti, která není až tak jednoduchá, popsat zvlášť. Zejména mě těší "objev" funkce Speed Markeru (SpM), čímž padá i vypsaná "odměna" . Rozhodující podnět dodal svým dotazem na rozdíly mezi patch C1 a D1 verze 8 jeden z kolegů, Vlastimil Herec.

Jistě bude vhodné, uvést úvodem nějakou legendu, zkratky, symboly, vysvětlivky, aby to bylo přehlednější:

Zkratka Popis Symbol Význam Poznámka
Acc Akcelerace, Acceleration   Zrychlení  
Dec Decelerace, Deceleration   Zpomalení  
Ramp Rampa Úsek  
AccR Acceleration Ramp Úsek, na kterém dojde ke zrychlení Zrychlení či Rozjezd
DecR Deceleration Ramp Úsek, na kterém dojde ke zpomalení Zpomalení či Zastavení (Stop)
BM Brake Marker Značka počátku brzdění  
SM Stop Marker Značka konce brzdění  
SpM Speed Marker Rychlostní značka  
AM Action Marker Akční značka Značka pro zadání operace (příkazu)
TSL Temporary Speed Limit Dočasné omezení rychlosti Do další změny TSL či do konce Plánu
         
TrP Track Component   Traťový prvek Blok, Cesta, Výhybka
Speed Rychlost Příkaz ke změně rychlosti Z balíku Train Operations
         
AT AutoTrain Pomocný pohyb loko/vlaku z A do B Včetně nastavení parametrů
ATDD AutoTrain Drag & Drop Pomocný pohyb loko/vlaku z A do B  
SR Spontaneous Run, Interlocking Spontánní jízda (jeď kam můžeš) Hračičková záležitost
         
TC TrainController Aplikace  

Na začátek článku

Princip


Základní řízení rychlosti.

    Na předchozím obrázku je základní princip ovládání rychlosti při plně automatickém provozu. Podstata je jednoduchá. Loko/vlak jede přes Traťové prvky, a pokud je na nich nastavena rozdílná rychlost, pomocí zpomalení (Decelerace/Deceleration, dále Dec) nebo zrychlení (Akcelerace/Acceleration, dále Acc) svoji rychlost upravuje.

Traťové prvky jsou:

 1. B - Bloky
 2. C - Cesty (Silver má možnost nastavit rychlost Cest pouze v Plánu)
 3. V - Výhybky (všechny typy, ale pouze Gold)

    Přestože se jako traťové prvky používají většinou jen Bloky, mechanismus přechodu rychlosti funguje obdobně i pro Cesty a Výhybky. A právě možnost upravovat rychlost pomocí vlastností výhybky, která je zakomponovaná v Goldu, patří k té nejvýhodnější variantě. Vždy jde ale v zásadě jde jen o to, jaké umístění a sklonzrychlení a zpomalení při přechodu z jedné rychlosti na druhou. A to teď probereme detailně.

Na začátek článku

Parametry

    Nejprve ještě parametry, které rychlost a její změny ovlivňují, a to závisle. Jinak řečeno, jsou seřazeny postupně, od těch nejvýše nadřízených.

 1. Lokodekodér, max. Rychlost, Acc a Dec, dané nastavením CV
 2. Vlastnosti loko (TC)
 3. Ostatní Prvky, Pravidla, Příkazy (TC)

ad 1) Jako nadřízenou, maximální úroveň, je nutno chápat hodnoty CV3,4,5 lokodekodéru. Hodnoty lokodekodéru jsou limitní a nelze je překročit. Zvláště vyšší hodnoty CV3,4, tedy zrychlení Acc a zpomalení Dec jsou někdy na závadu, a proto jsou lepší hodnoty nižší, případně úplné vypnutí (třeba pomocí funkce lokodekodéru). Je-li vypnutí Dec na závadu, třeba u zvukových dekodérů, snažíme se kompromisem najít co nejmenší hodnotu, která ještě zajistí zvuk skřípání při brzdění.

ad 2) Dalším limitem jsou hodnoty vlastností mašiny (TC). Především maximální rychlost (zvlášť pro oba směry), Acc, Dec, výkon a váha.


Okno vlastností loko/vlaku, záložka Speed. Maximální rychlost (zvlášť pro oba směry Forward / Backward), výkon mašiny (Power), zrychlení (Acc), zpomalení (Dec) ...


...dále pak její váha (Weight) na záložce General.

    Vlastnosti mašiny jsou však podřízené hodnotám lokodekodéru ad 1). Je zbytečné nastavit vyšší max. rychlost, než umožňuje maximálka lokodekodéru (CV5). Stejně tak jsou ovlivněny (sčítány) hodnoty Acc a Dec s hodnotami z lokodekodéru (CV3,4).

ad 3) Tím "ostatním" jsou především Traťové prvky, tedy Blok, Cesta, Výhybky, dále Pravidla / Rules (zvlášť pro jednotlivé automatiky), a pak Příkazy ze skupiny Train Operations. Všechny tyto prvky mohou dále snižovat okamžitou rychlost. Hodnoty dané vlastnostmi ad 2) rovněž nelze překročit.

    Souhrnně lze tedy říct, že nejvyšší hranicí rychlosti jsou hodnoty CV lokodekodéru, další jsou to pak vlastnosti loko/vlaku/TrainSetu (včetně kalibrace). Poslední možností, jak rychlost upravit, snížit, jsou ostatní prvky TrainControlleru (Bloky, Cesty, Výhybky, Pravidla, Příkazy).

    Ovládání rychlosti je také závislé na tom, zda se loko/vlak pohybuje pomocí

 1. automatiky (Plán, AutoTrain...) nebo zda je řízena
 2. ručně (Plynem, Ovladačem).

    Ruční ovládání (Plynem, Ovladačem) necháme až na konec, především se budeme věnovat tomu prvnímu, tedy automatickému pohybu. Základní hranice jsou tedy nastaveny.

Na začátek článku

Blok

Základním prvkem, ovlivňujícím rychlost, je blok.

    Obdobně se však chovají také Cesty v Plánech, takže je pak možno korigovat rychlost zvlášť v jednotlivých Plánech. V Goldu lze rychlost u Cest zadat nejen v Plánu, ale i globálně, tedy obecně pro Cestu layoutu. Ve verzi Gold ovlivňují rychlost také Výhybky. Nastavení rychlosti u Cest a Výhybek je popsáno v článku RAILROAD & Co  - tipy a triky 4 - Gold.


Rychlost bloku (Max. Speed) je základním parametrem řízení rychlosti.


Základní uspořádání a průběh rychlosti v blocích.

    Na předchozím obrázku je vidět rychlost a její změny při jízdě v blocích. Všechny bloky mají nastavenou maximálku na 200 km/h, kromě bloku B03, kde je maximálka = 60 km/h. Max. rychlost mašiny (dána vlastnostmi) = 110 km/h. Blokem B03 tedy celý loko/vlak musí projet rychlostí 60 km/h.

Začátek zpomalení DecR je dán polohou, konec délkou Ramp Brake Markeru předchozího bloku (B02).

Začátek zrychlení AccR je dán okamžikem uvolnění bloku B02, což nastane buď na Stop Markeru bloku následujícího (B04) nebo po deaktivaci indikátoru bloku B03 (viz Pravidla/Rules, Okamžik uvolnění.../Time of Release...). Celý vlak musí být z bloku B03 pryč. Konec zrychlování už je dán jen hodnotami (Akcelerace, Váha, Výkon) na zál. Speed ve vlastnostech loko/vlaku.

    Dalo by se říct, že zde popsaný způsob zpomalování a zrychlování, jejich začátek a konec, je takový defaultní. Jak uvidíme dále v odstavci Průběh, jdou s tím ovšem dělat ještě nějaké další triky, lépe řečeno, začátek a konec AccR a DecR lze ještě nastavovat i jinak.

Na začátek článku

Výhybka

    Ovládání snížené rychlosti výhybkou je asi tím nejvýhodnějším, co lze použít. Jediný parametr snížené rychlosti na výhybce "obslouží" nejen všechny Plány, ale také AutoTrain, příp. Interlocking/Spontaneous... Mnohem jednodušší, než to dělat pomocí jednotlivých Cest a jednotlivých Plánů. Toto se tedy autorům rozhodně povedlo.

    Jak lze měnit rychlost nastavením vlastností výhybky je v článku RAILROAD & Co  - tipy a triky 4 - Gold. Znázornění průběhu je na násl. obrázku.


Průběh rychlosti nastavením vlastností výhybky.

    Funkce je jednoduchá. Výhybka je mezi bloky B12 a B13. Na dráze Ramp Brake Markeru bloku B12 se rychlost sníží. Po dosažení Stop Markeru bloku, následujícího za výhybkou (B13), se opět rychlost začne zvyšovat (dle nastavení akcelerace, výkon, váha).

    Výhybkou je to velmi výhodné a jednoduché. Rychlost lze nastavit pro odbočku nebo rovně (i oboje). Ovlivňuje to správně i návěstidla. Vliv se projevuje, jak u Interlockingu, tak u AutoTrainu a pochopitelně i u Plánu. Lépe řečeno u všech Plánů, jedoucích přes tuto výhybku. U základního větvení zhlaví to pak stačí nastavit na jediné výhybce.


Při nastavení snížené rychlosti odbočkou u výhybky V01 to funguje pro celé zhlaví.

    Toto se tedy tvůrcům rozhodně povedlo.

Je to zřejmě nejjednodušší způsob, jak nastavit průjezd sníženou rychlostí přes výhybky.

    V podverzi Silver tento "výhybkový" způsob použít nelze, u výhybky prostě nastavení rychlosti chybí. Pak zbývá pouze nastavení snížené rychlosti u Cest v Plánech, neboť i obecné nastavení rychlosti Cesty zde chybí. U Silveru je pak nutné nastavit požadovanou sníženou rychlost pro každou Cestu v každém Plánu, což může být někdy dost úmorné.

Na začátek článku

Průběh

    Jde o nasazení a sklon, tedy začátek a konec změny rychlosti. Jako obvykle, je to podstatně jednodušší, než to vypadá. Tak to trochu otočíme, souhrnem začneme.

Ke Zrychlení dojde, pokud se uvolní 1)  blok se sníženou rychlostí. Dráha, délka zrychlení (AccR) je závislá pouze na vlastnostech loko/vlaku.
Ke
Zpomalení dojde na předchozím bloku, a to buď na dráze Ramp Brake Markeru nebo pomocí Speed Markeru (Gold).
 

 1)  Uvolnění bloku (Traťového prvku) je závislé na Pravidlech/Rules (pro Plán, Autotrain...). Základní dvě nastavení jsou, že buď k uvolnění dojde na Stop Markeru následujícího bloku, a nebo k uvolnění dojde, když skončí obsazení bloku se sníženou rychlostí.

    Každá mašina nejprve stojí, pak se rozjede, jede a nakonec zastaví. Během jízdy se může rychlost měnit. Pokud dojde ke změně rychlosti, tedy při rozjezdu, dojezdu i během jízdy, má tato změna nějaké parametry. Samotný průběh změny rychlosti je vždy lineární, jde tedy především o místo, polohu, kde se rychlost začíná měnit a délku dráhy, na jejímž konci je dosažena rychlost nová, požadovaná. Polohu i dráhu, chcete-li začátek a konec změny rychlosti, lze ovlivnit, nastavit. A zrychlení-rozjezd a zpomalení-dojezd jsou odlišné. (V následující tabulce blok = libovolný  Traťový prvek.)

    Začátek Konec (Dráha)
 Zrychlení Rozjezd (nulová počáteční rychlost) pozice loko pouze dle vlastností loko/vlaku
Zrychlení (nenulová počáteční rychlost) uvolnění bloku pouze dle vlastností loko/vlaku
 Zpomalení Dojezd (Zastavení) BM předchozího bloku SM předchozího bloku
Zpomalení 1. BM předchozího bloku konec Ramp BM předchozího bloku
2. SpM předchozího bloku konec Ramp SpM předchozího bloku

    Na následujících obrázcích jsou způsoby nastavení Zpomalení a Zrychlení znázorněny.


Změna polohy DecR i AccR, pomocí dalšího BM (Gold i Silver).

    Gold má k dispozici Speed Marker (SpM), který vložený BM nahradí, a to včetně dráhy/Ramp i podmínky. Stačí prostě na předchozí blok vložit SpM a při průjezdu loko/vlaku a případné další změně rychlosti (snížení) zafunguje právě SpM, místo běžného BM. Na Speed Marker se do Operace/Operations nevkládá žádný rychlostní ani směrový příkaz. Jiné příkazy (z balíku Train Operations, např. zvuky, světla...) tam mohou být libovolně.


Změna polohy DecR pomocí SpM (jen Gold).

Pozdější nasazení zpomalení a rychlejší nasazení zrychlení

    Často bývá požadováno pozdější nasazení zpomalení a rychlejší nasazení zrychlení. Oba požadavky se řeší odlišně.

 1. Pozdější nasazení zpomalení - Za normálních okolností se zpomalovat začne od aktivace BM, na dráze Ramp, v bloku před místem, kde je požadována nižší rychlost (blok, výhybka). Je-li požadováno zpomalení později, přidá se Speed Marker (SpM), umístěný později, než Brake Marker (BM). Zpomalení pak nastane při aktivaci tohoto SpM, na jeho Ramp. Do Operace/Operation SpM se nedává žádná akce změny rychlosti ! Jiné operace jsou však povoleny.
  Funguje to ale i opačně, SpM může být situován i dřív, než BM. Pak také dojde k dřívějšímu nasazení zpomalení.
  Pomocí Speed Markeru nelze rychlost nikdy zvýšit !
 2. Rychlejší nasazení zrychlení -  Za normálních okolností se zrychlovat začne za místem požadované nižší rychlosti, v následujícím bloku, v okamžiku uvolnění bloku předchozího. K tomu však může dojít více způsoby, dle nastavení uvolnění v Pravidlech/Rules. Vybere se uvolnění na Stop Markeru a do násl. bloku se vloží další SM, umístěný dříve, než ten původní. Přepínání mezi těmito dvěma SM zajistí podmínka, která rozliší, zda má návěstidlo v daném směru Stop, či nikoliv. Přidaný SM bude funkční při průjezdu blokem, ten původní pak při zastavení. Aktivace přidaného SM provede uvolnění předchozího bloku a tím dojde ke zrychlování dříve, než původně.
     Je-li uvolnění na Stop Markeru na závadu, je nutno celý Plán rozdělit na plány dílčí a uvolnění na Stop Markeru použít jen v tom Plánu/-nech, kde je to pro dřívější zrychlení nutné.

    Bod 2. je celkem jednoduchý "fígl", dost špatně se však popisuje. Je to ovšem taková "vyšší dívčí" a pro fajnšmekry to snad postačí. Domnívám se, že grafické zobrazení by těm méně zdatným stejně nepomohlo, pokud by však byl zájem, pokusil bych se grafiku vytvořit. Každopádně je možnost prohlédnout a vyzkoušet v přiloženém souboru lokopin_rychlost_7gf8_sm, v balíku lokopin_rychlost.zip.

    Při plánování změn rychlosti je třeba pracovat s rozmyslem. Loko/vlak obvykle pro tyto změny potřebuje nějaký čas, především pro změnu na rychlost vyšší. Jsou-li traťové prvky s různými rychlostmi těsně za sebou, k vyšší rychlosti prostě ani nedojde. Je to vidět např. hned na prvním obrázku (Základ, odst. Princip). 

Na začátek článku

Temporary Speed Limit (pouze Gold)

    Poslední možností, jak změnit při automatice rychlost, je příkaz Temporary Speed Limit (TSL), z balíku Train Operations, který je možno vložit kdekoliv, pomocí libovolného Markeru nebo Virtuálního kontaktu. Funguje to jednoduše. 

Temporary Speed Limit omezí rychlost na zadanou hodnotu.
Omezení skončí při dalším TSL=0 nebo při ukončení automatiky (Plánu).

    Příkaz TSL funguje zcela nezávisle na rychlosti, nastavené Traťovými prvky. Rychlost je pouze dočasně omezena na zadanou hodnotu. Je to vlastně stejné, jako by mašina ve vlastnostech měla nastavenou tuto Maximální rychlost / Max. Speed. Pomocí TSL nelze tedy také rychlost, nastavenou Traťovými prvky, nijak zvýšit.

    Průběh změny rychlosti je v případě TSL závislý buď na vlastnostech loko/vlaku (Acc, Dec) nebo může být zadána Rampa (pouze ve verzi 8).

Na začátek článku

Speed

    Pomocí libovolného Markeru či Virtuálního kontaktu lze použít ještě jeden lokomotivní příkaz (Train Operations), a tím je Speed.


Action Marker (AM), lze přiřadit bloku stejně, jako třeba Brake Marker. Jak naznačuje název, lze jím spustit nějakou činnost, operaci, a to většinou na záložce Operations. Poklepáním (nebo přes Properties...) se dostaneme na okno vlastností Action Markeru...


...a tady lze z levé nabídky vybrat nějakou operaci (-e), zde příkaz ke změně rychlosti na 70 km/h, která je po aktivaci tohoto Markeru spuštěna. Takové operace je možno stejně přiřadit i k Brake nebo Stop Markeru. Jde jen o to, co a kde chceme provést. Action Marker se od Brake a Stop liší jen v tom, že nemá nic společného s brzděním, rampou a zastavením. Má to však jeden háček.

Příkaz Speed (Train Operations), funguje pouze při ručním ovládání.

    Jedeme-li pod automatikou, což je Plán, AutoTrain (AT) či Interlocking/Spontaneous Run(SR), Speed nefunguje !!! A má to ještě zajímavý historický vývoj. Ve verzi 5.8 fungoval Speed normálně. Od verze 7 až do verze 8 C1 včetně, fungoval příkaz Speed také, ale v Messages se objevilo varování (), že by se používat neměl. A nakonec, u verze 8 D1 skončila hláška varovná (), nahradila ji tvrdá chyba () a příkaz Speed fungovat přestal.

Od verze 8(G,S), patch D1, tedy nelze příkaz Speed používat při automatickém provozu.

    Moc to nechápu, spíš bych to uvítal opačně. Takto totiž neexistuje možnost, jak přímým příkazem změnit v Plánu rychlost. K dispozici je pouze mechanismus Traťových prvků, který ovšem má určitá omezení. Ale jako obvykle, "všechno jde, když se chce". A tak i zde lze vymyslet určité triky, jak docílit třeba toho, aby se vlak z nádraží rozjel rychleji dříve, než dojde k uvolnění výhybky či bloku se sníženou rychlostí, nebo než dojede na Stop marker následujícího bloku. Zatím si to ovšem ponechám jako svoje "know-how". Nakonec, jistě na to ti zdatnější přijdou sami, není to nic těžkého.

    Zpomalení, které přijde jako příkaz operace Speed, je závislé výhradně na nastavené deceleraci, zrychlení je pak stejně, jako v předchozím případě, závislé na nastavené akceleraci, výkonu a váze loko/vlaku.

 

Na začátek článku

Přehled

    Výše zmíněné informace o vývoji této problematiky napříč verzemi směřují k přehledu, který by mohl orientaci v tomto tématu usnadnit.

  blok cesta výhybka Speed (VK, AM) Speed
Marker
Temporary
Speed
Limit
        5.8 Silver Gold Gold
Plyn, Ovladač
Plán

    Pokud by to chtěl někdo ještě detailněji, po některých upgradech (verze, podverze, patch), vypadalo by to asi takto:

          Gold
  blok cesta výhybka Speed (VK, AM) Speed Marker Temporary
Speed Limit
 
        5.8 7SF8 7GF8 8SC1 8GC1 8SD1 8GD1 7GF8 8GC1 8GD1 7GF8 8GD1
Plyn, Ovladač
Plán

... funguje

... funguje, zde není Ramp

... funguje, Ramp pouze při zpomalení

... funguje, ale upozorňuje na chybu

... nefunguje

Na začátek článku

Závěr

    Pod názvem lokopin_rychlost.zip je v sekci Ke stažení layout k článku Rychlost. Pro otevření je třeba verze 7 Gold, patch F8 (stačí demo).

    Když si přečtete, co která verze obnáší, případně prostudujete manuál (pokud dobře vládnete angličtinou či němčinou), pořád víte kulový . Teprve když se začnete aplikací zabývat, zkoušet, otevírat okna vlastností jednotlivých prvků, najednou se začnou objevovat věci, o kterých jste neměli ani tušení. Tak ať se daří...

Na začátek článku
Menu

LokoPin

01.09.2014

 
 

13.04.2016

Pozdější zpomalení a rychlejší zrychlení
  13.04.2016 (poslední editace)