RAILROAD & Co  - Zastavení loko/vlaku ve verzi 7 (8) Gold

 1. Úvod
 2. Požadavky
 3. Vlakové skupiny
 4. Vlak
 5. Blok
 6. Podmínky
 7. Závěr

Úvod

    Pro nižší varianty TrainControlleru (5.8, Silver) jsem už řešení popsal. Tam bylo zmíněno, že v Goldu se to dělá jinak, lépe, a to je právě náplní tohoto článku. Rozhodně doporučuji prostudovat článek RailCo - kalibrace a zastavování lokomotiv, především odstavec Zastavení v bloku, kde jsou základní údaje (detaily průběhu zastavení, grafy a pod.). Princip je totiž stejný, jen to v té "sedmičce" trochu jinak vypadá, trochu jinak se to dělá a především, ve variantě Gold je přidána podmínka na loko/vlak (záložka Trains) na prvcích Brake a Stop, a to je to nejdůležitější.

    Zde popisovaný software je tedy TrainController, verze 7 nebo 8, varianta Gold, produktu Railroad & CO, fy Freiwald Software (dále jen TC). Základní znalosti tohoto ovládacího softwaru se předpokládají.

    A protože "příklady táhnou", nebude snad na škodu, když dám v plen i současný layout testovacího kolejiště, kde si můžete prohlédnout spoustu věcí. Je v sekci Ke stažení pod názvem lokopin_railco_7GF8.zip. Pro otevření je tedy třeba verze 7 Gold, patch F8 (stačí demo).

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

Na začátek článku

Požadavky

    Vlak vjede do stanice a zastaví. Ale kde? Nákladní vlaky a delší rychlíky obvykle musí až k odjezdovému návěstidlu. Aby se do bloku vešly. Jde o modelovou železnici, skutečné délky obvykle k dispozici nejsou. Ale když vjede do nádraží motoráček, je divné, když jede tak daleko. Třeba zcela mimo nástupiště. Takže je třeba ho zastavit dříve. Metod je na to několik. Dva i více bloků za sebou, přepínání na Posun, virtuální blok. Všechny tyto metody mají však některé, velmi nežádoucí vedlejší efekty. Nákladnost, pracnost, složitost, nepřesnost a spoustu dalších. Gold tyto nectnosti nemá. Právě v této oblasti však došlo k větší odlišnosti od verze 5.8, v názvosloví, grafickém rozhraní, proto je třeba začít od začátku.

Na začátek článku

Vlakové skupiny

    Aby bylo možno řídit provoz závisle na typu vlaku (osobní, nákladní, motor...), je nutno správně nastavit u jednotlivých loko/vlaků parametry, ale hlavně je třeba skupiny vlaků (Train Groups) vytvořit a vlaky do nich přiřadit. Jak se udělá vlak je popsáno níže. Je zajímavé, že na okno vlakových skupin není možno přejít z hlavní nabídky. Je nutno otevřít okno vlastností bloku, cesty... a tady se teprve objeví tlačítko Train Groups, které požadované okno otevře.


Vlakové skupiny (Train Groups). Přes Vlastnosti (Properties) lze do skupin vlaky přidávat, odebírat atd.

    Používání vlakových skupin má jediný důvod. Pokud chceme zadat podmínku, která se bude týkat třeba jen nákladních vlaků, stačí zadat příslušnou skupinu a není třeba vyjmenovávat všechny nákladní vlaky jednotlivě. Na počátku je tedy zapotřebí skupiny udělat, pojmenovat a vlaky tam přiřadit. Editovat to lze v pohodě.

Na začátek článku

Vlak

    Zde je čas na vysvětlení dalšího pojmu, který přišel s verzí 7G. Je to Train Set, vlaková souprava, sestava. Zde se definují nejen lokomotivy, ale i jednotlivé vagony. Včetně parametrů (obrázek, délka, váha prázdná, plná, rychlost, adresa dekodéru). Vagony lze pak skládat do vlaků, včetně loko. Následně si jde hrát na spojování, rozpojování a nevímcoještě. Nevímcoještě proto, protože mne to prostě nebaví. Zdá se mi to příliš komplikované nebo spíš zdlouhavé. Možná, že se k tomu časem dostanu, teď ale ne. Jenže autor aplikace udělal jednu tlustou čáru. Ve variantě Gold nejdou zadávat, definovat vlaky. Tak, jako to šlo u v. 5.8 nebo Silver. Tak to prostě dělám tak, že definuji loko, jako vlak. Mám prostě třeba mašinu Brejlovec. Zkalibrovanou. Zkopíruji, nastavím jiné parametry, délku, váhu, rozjezd, dojezd, příp. i další, přejmenuji na Brejlovec Os 1 a mám vlak. Jediná nepříjemnost je, že při nové kalibraci je nutno vlak takto vytvořit znovu, ale to se zase tak často nedělá a trvá to chvilku. Existuje i druhá možnost a tou je udržovat databázi mašin a vlaků v Silveru. Tam totiž není Train Set, ale jsou tam vlaky. A přetáhnout to do Goldu taky lze (Export, Import). Ať si každý vybere, co se mu líbí. Takže to jen, aby bylo jasné, proč mají i vlaky v kolonce Type okna Engines+Trains napsáno jen Engine, i když jméno nasvědčuje, že jde o vlak.

Na začátek článku

Blok

    Okno vlastností bloku má záložku Block Editor, kde se základní nastavení provádí.


Okno vlastností bloku, záložka Block Editor. Takto vypadá u nově vytvořeného bloku. Teď je třeba přiřadit indikátor.


Přiřazení indikátoru. Obvykle je to kontaktní indikátor, tedy detektor obsazení (DO). Stiskne se tlačítko New Contact Indicator. Blok zčervená. Tím je indikátor přiřazen. Většinou je to nový, nepojmenovaný kontaktní indikátor, ale může to být i Flagman nebo Virtuální kontakt. Tím se teď zabývat netřeba.


Vložení markerů.

    Nakonec se vloží markery. Tady je další odlišnost, původní názvy Brake a Stop indikátor se změnily na Brake marker a Stop marker. Funkce je však stejná (markery jsou vlastně virtuální kontakty). Nakonec se nastaví požadované umístění (Distance je vzdálenost od aktivace DO, tedy od počátku bloku) a brzdná dráha (Ramp). Markery lze myší pohybovat, ale má to jen grafický význam (pro přehlednost). U markerů je také možno nastavit, zda se aktivují čelem (Head), středem (Middle) nebo koncem (Tail) loko/vlaku, viz roleta pod Ramp. Jen tak mimochodem, nastavením Middle u obou markerů docílíme toho, že vše zastavuje středem vozidla či soupravy na Stop markeru, bez ohledu na délku vozidel. Stačí Stop marker, příhodně umístit, např. uprostřed nástupiště a je vystaráno. Velice jednoduchý trik, který vyhoví v mnoha případech zastavení. Právě to, že je takto třeba nastavit oba markery, mi při testování trochu zamotalo hlavu. Je to ale logické, Rampa je pevná, takže na délce vlaku musí záviset oba dva markery stejně.

    Je důležité vědět, že prvky v pravé části okna reagují podle toho, kam v editačním poli klepneme myší. Na blok, tedy indikátor, na marker, na návěstidlo. Vybraný prvek se nějak označí, zvýrazní, orámuje a k němu se zpřístupní potřebné argumenty. Nejlepší je, všechno si to v klidu vyzkoušet. Uvedu jen význam nastavení předchozího obrázku. Blok má přiřazen DO a k němu dva markery pro směr vpravo. Brake marker (žlutý), pro začátek brzdění, ve vzdálenosti 10 cm od aktivace DO, tedy od vjezdu do bloku. Pak následuje brzdění na dráze 85 cm (Ramp), a pak mašina jede ještě 5 cm Prahovou rychlostí. Tam je ve vzdálenosti 100 cm od počátku bloku Stop marker (červený), který způsobí zastavení.

Na začátek článku

Podmínky

    Nastavení vlastností indikátorů i markerů lze provést přes tlačítko Properties (Vlastnosti) nebo dvojklikem na požadovaném prvku. Třeba zrovna Connection (připojení) indikátoru DO. Dvojklik v červeném poli (to je indikátor) a otevře se jeho okno vlastností.


Okno vlastností indikátoru.

    A tady se konečně dostaneme k jádru pudla. Virtuální kontakt, tím pádem i zastavovací markery, mají další záložku, kde je přidána podmínka na loko/vlak (záložka Trains). Dvojklikem na markerech se dostaneme do okna vlastností Brake nebo Stop markeru, kde se skrývá klíčová novinka varianty Gold.


Okno vlastností markerů má nejen záložku Condition (Podmínka), ale i záložku Trains (Vlaky) a také zál. Schedules (Plány). Na obrázku je nastaveno, že Brake marker B2 bude reagovat pouze na manipulační a nákladní vlaky.

    Markery lze totiž nejen vázat na podmínky na záložce Condition, ale i na vlakové skupiny nebo jednotlivé loko/vlaky a rovněž třeba jen na některé Plány. Pro rozdílné počátky brzdění, brzdné dráhy a zastavení pak lze nadefinovat libovolný počet (většinou) dvojic Brake a Stop markerů, kterým se zadají stejné podmínky nebo loko/vlaky nebo Plány nebo různé kombinace (funguje to jako součin, AND, &). Je zřejmé, že podmínky by se neměly nějak překrývat, aby fungovala vždy jen jedna tato dvojice. To "většinou" v souvislosti s dvojicí je uvedeno proto, že lze zadat i třeba několik různě podmíněných Brake a k nim jeden Stop. Podle podmínek pak dochází třeba k různému počátku brzdění, ale zastavení je na stejném místě. Nebo naopak. Prostě to lze libovolně kombinovat. Jen je třeba zajistit, aby funkční byl jen jeden Brake a jeden Stop.

    Zjednodušeně řečeno, celý trik spočívá v tom, že si uděláme tolik dvojic markerů, kolik způsobů zastavení požadujeme. Jednotlivé dvojice rozlišíme podmínkami, většinou na záložce Trains.

Poznámka: Záložka Condition, záložka Trains a záložka Schedules je vlastně jen jediná záložka podmínek, rozdělená do tří, s ohledem na lepší přehled. Všechno jsou to vlastně Podmínky, které platí současně. Je-li příslušná záložka prázdná, je splněna podmínka pro všechny prvky.

    Záložka Block Editor pak může vypadat třeba následovně (okno je záměrně roztažené pro větší přehlednost).


Složitější uspořádání indikátorů a markerů v bloku.

    Blok je dlouhý asi 140 cm. V pravé části červeného pole je přiřazen kontaktní indikátor DO. K němu patří (pro směr vpravo) všechny markery dole. Jsou tam tři dvojice.

    Do záložky Condition markerů lze pochopitelně vložit i další podmínky. O stavu aktivní cesty, stavu návěstidla, výhybky, prostě nejrůznější prvky, které jsou k dispozici. Pokud jede vybraný vlak/loko a jsou splněny všechny podmínky, markery zafungují. Jinak jsou neúčinné, jako by tam nebyly. Při programování je třeba hlídat, aby vždy jeden Brake a jeden Stop marker zafungoval, jinak se to začne chovat nekorektně (k zastavení dojde obvykle hned po aktivaci DO).

    Pro směr doleva jsou funkční horní markery. Za povšimnutí stojí, že Brake marker je odvozený od DO indikátoru, to je to červené pole v pravé, "dlouhé" části bloku. K brzdění dojde tedy po 50 cm od počátku bloku. Stop marker je ovšem přiřazen k dalšímu indikátoru (levá, kratší část). Označen je zde B2-2. Toto je další, fyzický kontakt v koleji, umístěný někde na konci bloku, asi 122 cm od počátku. Má pochopitelně svoji (jinou) adresu (zde 1/8). Funguje to následovně. Mašina vjede zprava do bloku. Po 50 cm začne brzdit. Brzdná dráha je dlouhá 70 cm. V té chvíli má mašina Prahovou rychlost. Tou jede tak dlouho, dokud nesepne fyzický kontakt, jede ještě 8 cm a zastaví. Kdyby tam místo 8 cm bylo 0 cm, zastavila by ihned po najetí koly na fyzický kontakt. Takto se řeší ještě přesnější zastavení. Tento způsob používám třeba těsně před šturcem. Fyzický kontakt lze řešit pomocí DO nebo i přímým připojením na vhodný kodér zpětného hlášení, např. LDT RS-16-O. Obecně lze tedy do bloku přiřadit více kontaktních indikátorů, DO a pomocí nich řídit další požadované funkce, změny rychlosti, zvuky a pod. Většinou ovšem vyhoví virtuální kontakty, jen při požadované vysoké přesnosti nutno použít kontakty fyzické. Mohou to být i jazýčková relé, optobrány atd. K přesnému zastavení nad rozpojovačem se hodí právě třeba optická závora.

    A nakonec...

 • Virtuální kontakty (tedy i markery) je lepší nastavovat tak, aby měly minimální vzdálenost spouštění 1 cm (zál. Reference, Distance 1). Při nule to někdy jaksi TC nestihne a nemusí to fungovat korektně.
 • Přístup na vlastnosti markerů (tedy třeba na Condition, Trains) je až přes blok, i např. v New Exploreru. Ze sekce indikátorů jsou vyjmuty.
 • Na začátek článku

  Závěr

      Je to pochopitelně značně jednodušší a elegantnější řešení, než ve verzi 5.8, příp. Silver. Jako už obvykle, je trochu těžké tomu zpočátku porozumět, ještě těžší je napsat to srozumitelně, ale naprogramuje se to razdva.

  Na začátek článku
  Menu

  LokoPin

  28.07.2013

   
    19.12.2013 Podmínky - doplnění o Plány
       
    08.08.2014 (poslední editace)