RAILROAD & Co  7(8) - automatický provoz krok za krokem

 1. Úvod
 2. Automatika
 3. Plány
 4. StartUp
 5. Návaznost
 6. Ukončení
 7. Závěr

Úvod

Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

    Popisovaný software je TrainController (TC) ve verzi 7 (8) Gold, to základní však funguje i v podverzi Silver a v 5.8. Většina informací k Plánům/Schedules, k jejich spouštění, průběhu atd., již byla v minulých článcích uvedena. Jak se však zvyšuje počet uživatelů, kteří TC začínají plně využívat, stále víc se objevují dotazy na tuto problematiku, a tak jistě nebude na škodu, popsat vše znovu, třeba trochu jinak. Zkusíme tak trochu metodu Krok za krokem, méně textu, více obrázků. Pokud se některé informace budou opakovat, snad to vadit nebude.

Na začátek článku

Automatika

    Všechno, co může udělat automatika, lze dělat i ručně, případně oboje kombinovat. To však nebude obsahem tohoto článku.


Základní schéma automatiky TrainControlleru.
Vlevo spouštění, vpravo jednotlivé možnosti Plánů, při splněné Podmínce, pro všechny vlaky, či jen pro některé, příp. skupiny vlaků.

Jak je vidět a jak bude ještě popsáno dále, Plán lze tedy spustit:

 1. Operací , Timetable, "sám sebou"
 2. Z jiného Plánu, jako jeho Následovník/Successor (SUC)
 3. Sekvencí (SEQ)
 4. Výběrovým plánem / Selection (SEL)

Na začátek článku

Plány

    Plán zajistí všechny další potřebné akce. Nastavení výhybek, cest, návěstí, obsazování bloků. Aby bylo co spouštět, je nejprve třeba Plán vytvořit. Lze to také udělat velmi jednoduše. Pokud zadáme povel pro přesun loko/vlaku z bloku "A" do "B" pomocí AutoTrainu v Editačním módu, vlak se nepřesune, ale v Dispečeru se vytvoří Plán "A-B". Ten lze pak snadno editovat, doladit. Tento způsob se používá pro počáteční, rychlé a jednoduché vytvoření základu plánu a je vhodný zejména při prvních pokusech s Plány, kdy se nedaří Plán správně vytvořit. Automatika ho vytvoří správně vždy, a lze pak porovnáním zjistit, co nebylo nastaveno dobře.

    Běžný způsob vytvoření Plánu je pak tento. Zapnutý Edit mód, okno Dispečer


Jednotlivé typy Plánů lze vybrat při jejich vytvoření/Create (vpravo) a liší se pak také odlišnou ikonou (vlevo).

   Gold disponuje třemi typy Plánů (5.8 a Silver nemá Sekvenci).

 1. Plán / Schedule definuje pohyb loko/vlaku ze startovního bloku do bloku cílového. Start-bloků i cíl-bloků může být více.
 2. Výběrový plán / Schedule Selection slouží ke spuštění dalšího, obvykle více dalších Plánů.
 3. Sekvence / Schedule Sequence - definuje seznam Plánů, které jsou postupně, za sebou, spouštěny.

    V Goldu také existuje několik způsobů spuštění Plánu, viz Typ Plánu na úvodním obrázku. (Verze 5.8 a Silver nemá Sekvenci.)

 1. Ručně
 2. Operací
 3. Timetable

ad 1) Ručně


Ruční spuštění Plánu/Schedule z okna Dispečer (možnosti jsou pro zjednodušení zobrazeny všechny najednou, zleva: Kontextové menu Plánu, z nabídky Schedule, ikonou z lišty).

ad 2) Operací


Spuštění Plánu ze záložky Operace.

    Záložku Operace má mnoho prvků.

Příslušenství (Accessories)           Indikátory           Návěstidla           Plány            Ostatní

  Poznámka Pravidla Successors Směr Reference Připojení Spoušť Podmínky Operace Vlaky Paměť
Tlačítko              1)     1)    
Vypínač              1)     1)    
Přepínač                  
Kontakt                
Flagman              
Virtuální k.            
Návěst bloková                    
Návěst mimoblok                
Blok                  
Cesta (ručně)                  
Cesta (systém)                
Výhybka                  
Plán            
Successor Více vlaků z Plánu   2)            
Výběrový Plán Přímo, jako Successor z Plánu              
Sequence Jeden vlak z Plánu   3)            
Makro                  

1) Pouze jedno z nich, buď Připojení nebo Operace.
2) Jednotlivě oba směry, jako celek jeden směr.
3) Oba směry (jako celek).

ad 3) Timetable

    Timetable, jinak Časová tabulka, Harmonogram, Jízdní řád ... 

Timetable slouží ke spouštění Plánů, případně i Maker, a to v určené době.

    Timetable spouští všechny typy Plánů a také Makra. Je hlavním nástrojem automatického provozu dle Jízdního řádu, tedy spouštění jednotlivých Plánů v určené době. A Makro umí spustit vlastně cokoliv, i mnoho věcí najednou. Pomocí Timetable lze tedy naprogramovat komplexní chování celého kolejiště, provozu vlaků, osvětlení, prostě každého prvku, který je ovládán nějakým dekodérem.

    Začátek a konec činnosti Timetable se ovládá zapnutím/vypnutím hodin, tlačítkem (lišta Operation Bar). Nejprve je však nutno do Timetable vložit požadované příkazy, záznamy, nastavit argumenty.

    V automatice je důležité, aby se prvky nechovaly se stále stejnou závislostí. Na sebelépe vybaveném kolejišti, používajícím závislou automatiku, lze časem vysledovat, že když motorák vyjede z tunelu, rychlík vjíždí do stanice a pod. Timetable má proto zabudovány i pravděpodobnostní argumenty, které náhodnost ovládají. Lze tak určit, s jakou pravděpodobností se která akce spustí (a zda vůbec), jaké bude zpoždění kterého vlaku (Plánu) a pod. Rovněž samotné Plány a jejich návaznost mají takové prvky. Celkovým výsledkem pak může být zcela náhodný sled událostí, což modelový provoz značně přibližuje k reálu. 


Okno Timetable se otvírá z nabídky Windows ...


... záznam do Timetable se pak vloží příkazem New Timetable Entry... z nabídky Schedule.

    Timetable už popsána byla v článku TrainController 9, zbytečné opakovat. V jednom případě je však Timetable jedinečná, viz násl. odstavec, i když to její hlavní úloha není.

Na začátek článku

StartUp

    Programu TrainController totiž chybí příkaz StartUp. Možná jsem jen vhodnější způsob nenašel, možná bude zakomponován do nějaké další verze. Až do 8 Gold jsem však nic vhodného neobjevil, a pokud někdo jiný ano, budu jen rád, když se ozve.

    StartUp je příkaz, povel, který je automaticky proveden vždy při spuštění aplikace, zde tedy TrainControlleru. Hodí se na spoustu akcí, na počáteční nastavení prvků, na spuštění blikání (přejezd), kontrolu výhybek atd. atd. A protože zde něco takového chybí, je třeba si pomoci jinak. Jenže veškeré spouštění pomocí maker, triggerů, operací atd. zafunguje až v okamžiku, když dojde ke změně spouštěcích parametrů, což ovšem není případ otevření aplikace. Aby bylo jasno, třeba Flagman se spustí pomocí Spouště (Triggeru). Tam je uveden třeba aktivní stav indikátoru. Jenže ke spuštění dojde, až když se tento stav změní z neaktivního do aktivního. Takto funguje vše. Jediným spouštěcím elementem je pak pouze Timetable, při spuštěných hodinách.

    Celý proces je velmi jednoduchý.


Hodiny jsou nastavené na 5:59, tedy čas spuštění makra StartUp - 1 minuta, ...


... v Timetable se v době 6:00 spustí makro StartUp, ...


... které provede libovolné akce, např. spustí další makra pro testy, počáteční nastavení a pod. Na konci jsou hodiny zastaveny.

    Nutností je vypínání TrainControlleru v provozním stavu a při zapnutých hodinách. Zapomeneme-li, stačí po natažení TC vypnout Edit-mód a zapnout hodiny. Vše pak proběhne stejně.

Na začátek článku

Návaznost

    Jak je vidět na úvodním schématu, lze tedy Plán spustit:

 1. Samostatně
 2. Z jiného Plánu, jako jeho Následovník/Successor
 3. Výběrovým plánem (Selection)
 4. Sekvencí

ad 1) Plán má Pravidla, Podmínky, lze pustit pro jeden vlak, pro více vlaků, pro všechny, podmíněně i bez Podmínky.

ad 2) Po ukončení Plánu (někdy vlastně i dřív) lze spustit Následovníka(-y)/Successors. Do této záložky lze vybrat jeden nebo více dalších plánů. Z nich lze spustit všechny, jeden, náhodně vybraný, nejstarší, stejný či jiný. Prostě variant mraky.

ad 3) Výběrový plán je vlastně identický se spuštěním Následovníka. Jen před Výběrovým plánem nemusí být žádný Plán, ostatní možnosti zůstávají stejné. Právě tyto dvě varianty spouštění (2 a 3) poskytují nejvíce možností pro náhodné argumenty.

ad 4) Sekvence je už pouhou třešničkou na dortu (pouze Gold). Lze ji snadno nahradit možnostmi 2 a 3. Sekvence má navíc pouze tu výhodu, že lze spustit i v opačném směru.

    Všechny tyto způsoby spouštění lze různě vnořovat a kombinovat. Skýtá to sice nepřeberné možnosti, ale některé kombinace dávají poněkud nelogické výsledky. Zejména Sekvencím je lépe se vyhnout, jak je ostatně doporučeno i v manuálu. Nakonec, těch "nepřeberných možností" je dost i bez sekvencí a ušetříme si určité potíže. Jen pro úplnost, při vyhodnocování má Následovník vyšší prioritu než Sekvence. Ale to už je zase vyšší dívčí ...

    Pomocí automatiky lze tedy vytvořit kompletní Jízdní řád. V tom nejjednodušším případě se každému vlaku vytvoří Plán ze startovního do cílového bloku, který je pak Timetable spuštěn v požadovanou dobu. Plán však není vázán na konkrétní vlak, respektive, nemusí být. Jeden Plán je možno využít i pro různé vlaky. Stejně tak nemusí být jediný Plán použit pro celou jízdu jednoho vlaku. Jsou-li na trase požadované různé výjimky, odlišnosti, je výhodnější použít rozdělení do několika dílčích Plánů, které je pak možno různě podmínkovat. Jak je psáno v manuálu, celý systém je možno programovat pro stejnou činnost různě, a tak je to pak víceméně otázka osobního vkusu uživatele, jaký systém je zvolen.

Na začátek článku

Ukončení

     Automatický provoz lze zastavit mnoha způsoby. Od těch nejtvrdších, nejrychlejších, až po ty měkké, pomalejší. Vše je k dispozici v nabídce, i přes ikony, z lišty Operation Bar.

 1. Power Off - Vypnutí, odpojení od centrály.
 2. Freeze - Zmrazení, okamžité pozastavení veškeré činnosti, která lze znovu obnovit.
 3. Stop all Shedules - Okamžité ukončení všech Plánů.
 4. Lock all Blocks - Uzamčení všech nerezervovaných bloků.
 5. Lock all Schedules - Uzamčení všech Plánů. Žádný další nebude spuštěn.
 6. Stop the Clock - Zastavení hodin (spouštějících přes Timetable Plány). Žádný další Plán nebude spuštěn.

    Záleží na požadavcích, co použít. Jde-li o havárii, či jen o konec provozu, s případným dojetím na výchozí pozice. Zde vynechám detaily, považuji to za dostatečně návodné, vyzkouší si to každý už sám. Jako i ostatně celou automatiku. Praxe nakonec dodá mnohem víc trvalých poznatků, než stokrát přečtený text.

Na začátek článku

Závěr

    Automatika je vlastně vrcholem činnosti TrainControlleru. Že lze libovolně kombinovat se zcela ručním ovládáním, již řečeno bylo. A i při ručním ovládání lze využívat některých dílčích automatických pochodů. Opravdu velmi široké možnosti. Tak se bavte ...

Na začátek článku
Menu

LokoPin 4.6.2015  
  27.07.2015 StartUp
  12.10.2015 Jednoduché vytvoření Plánu
  29.04.2018 (poslední editace)
     
Spolupracovali: