Vozidla v TC

 1. Úvod
 2. Vozidlo
 3. Train Set
  1. Tvorba
   1. Ručně
   2. V provozu (najetí na vozy/mašinu)
  2. Rozvěšení
 4. Závěr

Úvod

    Důrazně upozorňuji, že popisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části !!!  V článku Komponenty jsou detailnější informace o některých použitých prvcích.

    Obecně existuje v TrainControlleru (TC) v souvislosti s vozidly několik komponent. Chceme-li imitovat jejich chování stejně, jako je tomu v reálu, je nutno si osvojit jejich rozdělení a vlastnosti. Především tonáž a délka vozidel se využívá v porovnání s délkou bloku, při rozhodování, zda se vlak do bloku vejde či nikoliv (Pravidla/Rules), na váze (hmotnosti), celkové tonáži je zase někdy závislá akcelerace a decelerace vlaku.

Na začátek článku

Vozidlo

    Drážní vozidlo pro potřeby TC, je buď mašina nebo vagon. Drážní terminologii lze vynechat. Dále se budeme zabývat pouze tím, jak to funguje v TC.

    Spřáhneme-li k sobě dvě nebo více vozidel, jde o vlak. Ten lze vytvořit několika způsoby, závislými do jisté míry na verzích TC. Pojmů zde je několik. Loko(mašina)/Engine, Vagon/Car, Vlak/Train a Train Set.

 1. Loko(mašina)/Engine - Hnací vozidlo (HV), tedy s motorem a s lokodekodérem (LD)

 2. Vagon/Car - Vagon (tažený, tlačený, TV), případně i více vagonů. I zde může být dekodér, třeba pro světla. Pouze Gold.
 3. Vlak/Train - Sestava (skupina) dvou a více vozidel, která se definuje předem, jako celek, ke kterému je obvykle přidána mašina(-y). Mohou to tedy být jak loko, tak vagony, pochopitelně i smíšeně a v libovolném počtu. Vytvořit lze pouze ve verzi Silver, 5.8... hlavními parametry jsou zde celková váha a délka a také hnací vozidlo(-a).
 4. Train Set - Sestava (skupina) dvou a více vozidel. Jako Vlak, jen se sestavuje z předem definovaných jednotlivých mašin a vagonů. Opět zcela libovolně i smíšeně a v různém počtu. Pouze Gold.

    Zde je třeba se zmínit i o dalším způsobu manipulace s Vlakem (obecně), kterým je možno Train Set nahradit. Nechceme-li tedy ve verzi Gold použít Train Set, je možno si pomoci kopií samotné mašiny, které jen upravíme (zvýšíme) délku a váhu. Je to jednodušší způsob, než TS, jeho nevýhodou je to, že po překalibrování mašiny je nutno znovu tuto kopii vytvořit. Asi nejlepší bude prohlídka souboru join_lokopin_7gf8, kde jsou vidět všechny typy vlaku (Bastard).

    Shrnuto ...

 • Nižší verze, než 5.8, znám málo, vynecháme. (Patří sem i Bronze, kde jsou jen mašiny.)
 • V 5.8 a Silver jsou Loko/Engine a Vlak/Train.
 • V Gold (7 i 8) je kromě Loko/Engine  také Train Set. (Vlak/Train lze do Goldu importovat a omezeně používat.)
 •     Osobně se domnívám, že odstranění Vlaku z Goldu není moc šťastné řešení. Mohl tam klidně zůstat. Stejně jej lze z nižších verzí naimportovat a i v Goldu Vlak normálně funguje. Nelze ho však v Goldu vytvořit, ani jednoduše použít v podmínce Trains. Skupiny vlaků / Train Groups, obsahující i Vlaky, přiřazené už v Silveru, však použít lze. Je to prostě takový zbytečný chaoz.

      Ve verzích 5.8 a Silver jsem se problematikou spřahování téměř nezabýval, nemohu ji tedy dále rozebírat. Nějaké informace jsem našel někde na zahraničních fórech, ale protože cizími jazyky dobře nevládnu, musí si to případní zájemci najít a nastudovat sami.

  Další problematika se tedy týká především komponenty Train Set, která je funkční pouze ve verzích Gold !!!

  Na začátek článku

  Train Set

      Na tvorbu Train Setu (TS) jsou třeba alespoň dvě vozidla. Základním TS je mašina + vagon. Stejně tak ovšem lze do TS sestavit i třeba dvě mašiny vpředu + 10 různých vagonů (každý jiný) + mašina vzadu. TS jsou třeba dvě mašiny, ale i dva vagony. Jak je libo. Vozidla, která chceme vložit do TS,  musí být nejprve vytvořena, definována. Stejně, jako mašiny, lze vytvořit i vagony.


  Vagon/Car lze vytvořit z nabídky Train - Train Set - Create Car.

  V seznamu, okně Engines + Trains se objeví nový vagon (default), označen Car n (n = poř. číslo).


  Defaultní nastavení se pak upraví dle požadavků. Délka, váha prázdného i plného vagonu, max. rychlost.
  Požadujeme-li ikonu, vybereme z připravených nebo musí být předem vytvořena v TrainAnimatoru.
  Na dalších záložkách lze zadat i adresu funkčního dekodéru a jeho funkce (pokud je FD instalován).

      Pozornost je nutno také věnovat nastavení Contact Spot Forward/Backward. Je to vzdálenost první nápravy s odběrem proudu od kraje (konce) vlaku. Je-li tedy už první náprava (od kraje, konce) s odběrem proudu (třeba nalakovaná odporovým lakem), bude hodnota cca 1-2 cm. Platí to ovšem i v případě více vagonů, souprav ICE a pod. Odběr proudu může být od kraje i vzdálen, třeba má odběr až třetí vagon od konce atd. Pomocí Contact Spot Forward/Backward lze nastavit správná vzdálenost pro obě strany (vagonu/soupravy). No Contact pak nesmí být zatrženo !!! Zatrženo bude pouze v případě, že vagon/souprava vagonů odběr proudu nemá žádný !
      Nesprávným nastavením (např. zatržením No Contact u vlaku, který obsahuje i vagon s odběrem proudu) budou způsobeny problémy především při sunutí (couvání) vlaku.
  Protože je to vše komplikováno fyzickými kontakty v kolejišti (např. pro přesné zastavení na konci bloku), umělohmotnými koly, zmatky kolem toho, která část soupravy (více vagonů) je začátek a která konec ... je nejlepší kombinací použití kovových kol s odběrem proudu na obou krajích každého vagonu. Celá tato problematika se samozřejmě netýká jen vlastních indikátorů, ale i všech závislých Markerů a Virtuálních kontaktů.

      Takto se tedy vytvářejí, definují všechny požadované vagony. Sestavovat vlaky do TS z jednotlivých vagonů je poměrně složité. U většiny vlaků však s každým vagonem zvlášť nebude třeba pracovat (svěšování/rozvěšování). Tady se uplatní metoda, kdy se celá souprava třeba 5ti osobních vagonů nadefinuje jako jediný vagon, s příslušnou celkovou délkou a váhou. Tento vagon se pak spojí do TS s lokomotivou a je vystaráno. 


  Takto je udělán vagon, reprezentující 3 (slovy: tři) vozy Bmto.

      Jak se TS vytvoří? Ručně i automaticky, za provozu.

  Na začátek článku

  Vytvoření TS

  Ručně


  Přes nabídku Change Train Set... lze TS vytvořit. Přístup na tuto možnost je z hlavní nabídky nebo třeba z kontextového menu (pravé tlač. myši).
  To, zda se možnost Train Set v kontext. menu objeví, je (jako obvykle) závislé na tom, odkud se kontext vyvolá (blok, Engines+Trains a pod.).


  Okno Train Set.
  V souboru railres32_58_7_cz.zip je dispozici je i česká lokalizace (pro TC 7GF8) tohoto okna, stejně jako Pravidla/Rules a výběr stavu příkazu Odpojit Loko / Separate Locomotive (viz níže).

      Okno Train Set je ústředním místem pro tvorbu a editaci TS. Je zde možno vozidla vkládat, odebírat, svěšovat, rozvěšovat i měnit jejich pořadí a orientaci (směrovou, nikoli sexuální ). Toto okno má pár zvláštností, které je nutno zmínit.

      Především, a to je to nejdůležitější, není tu tlačítko OK !!!  Nelze tu nic zkoušet. Jakmile se nějaká změna v nastavení provede, nelze odvolat. Pouze znovu změnit. Je-li třeba TS poskládaný z 10ti vozidel, po akci Remove All to udělá "drc" a TS je pryč. Tedy pryč ... rozpadne se do jednotlivých vozidel do Engines+Trains, odkud je nutno ho případně znovu poskládat. Poněkud nepříjemné.

      Další odlišností je, že okno lze vyvolat z různých míst, a to pod provozním i editačním módem. Pokaždé se chová trochu jinak. Detaily popisovat nebudu, upozornění na tuto okolnost a vlastní vyzkoušení asi povede k cíli lépe.

  V levém okně jsou vozidla k dispozici, v pravém vozidla v TS. Pro jistotu překlad a význam jednotlivých položek, tlačítek:

  Name Jméno TS, při prázdném dosadí TS default dle vozidel obsažených v TS. Jméno je dočasné, po rozpadu TS zmizí.
  Add Přidá z levého okna vybrané vozidlo do TS.
  Up Posune vybrané vozidlo o jednu pozici nahoru (doprava), tedy směrem k čelu TS.
  Down Posune vybrané vozidlo o jednu pozici dolů (doleva), tedy směrem ke konci TS.
  Toggle Direction Přepnutí směru. Obrátí orientaci (směr) vybraného vozidla.
  Remove Odstraní vybrané vozidlo z TS.
  Remove All Odstraní všechna vozidla z TS. TS je zrušen.
  Remove Tail Odstraní všechna vozidla od vybraného (včetně) směrem ke konci (dolů, vlevo) TS.
  Remove Head Odstraní všechna vozidla od vybraného (včetně) směrem k začátku (nahoru, vpravo) TS.
  Separate Odpojí, rozvěsí vybrané vozidlo. K rozvěšení dojde na straně směrem před vozidlem, k čelu vlaku, nahoře (vpravo).
  Join Spojí, svěsí TS.

      Zvláště u lokomotiv je důležitá směrová orientace. Nevím, zda je na to nějaký trik, kterým lze poznat, jak přesně to má být, ale systém pokus-omyl opět nezklamal.

  1. Celková orientace TS lze nastavit v bloku stejně, jako u mašiny nebo vlaku. Z kontextového menu na bloku, příkazem Reverse Train Orientation. Ikony na layoutu (v bloku TC) by měly být orientovány stejně, jako ve skutečnosti na kolejišti.
  2. Pak je vhodné odpojit mašinu a zkusit, zda odjíždí správně z bloku. Od vagonů, od druhé mašiny. Pokud ne, obrátí se orientace tlačítkem Toggle Orientation (okno TS).
  3. Stejně tak se to ověří pro další případné mašiny v TS.

      To je vše... Jenže Train Set lze vytvořit i automaticky, za provozu ...

  Na začátek článku

  V provozu

      Nyní se dostáváme k tomu hlavnímu využití TS. Ta ruční sestava je sice také potřebná, ale Train Set lze vytvořit i automaticky, v provozu. Klasickým případem je najetí lokomotivy na vozy. A další z toho vyplývá. Rozvěšování, odjetí mašiny nebo části vlaku atd.

      Pokud chceme využít všechny možnosti, bude také potřebný určitý hardware. Tady se ovšem rozvíjí široká škála možností, takže tuto část musím vynechat. Časem jistě popíšu i způsob, který budu používat.

  Najetí na vozy

      Pokud jsou vozy bez odběru proudu, lze to udělat bez větších změn. Stačí prostě mašinu zastavit na správném místě, pomocí dalších markerů Brake a Stop, které "přepneme" pomocí Podmínky/Condition. To není nic nového. Potíže může dělat jen okamžik zastavení těsně na vagonech, rychlost najetí, aby se spřáhla bezpečně spojila a přitom aby nedošlo ke zbytečnému tlačení, dalšího sunutí vagonů. Trochu protichůdné požadavky, ale posunovače, který vleze mezi vagony a spojí je, prostě nemáme.

  Tady je nutno zmínit Pravidla/Rules, která jsou v tomto případě nastavena. Je jedno, zda jde o Plán/Schedule nebo o AutoTrain (to je také plán, i když má pravidla jinde).


  Pravidla/Rules běžného plánu. Vstup a Rezervace obsazených bloků nejsou povoleny. Toto je běžné nastavení plánů. Nutné pro to, aby nedošlo k nějaké kolizi. Do obsazeného bloku se prostě při normálním provozu nejezdí.


  Jde-li o "spřahovací" plán, musí být klíčové parametry nastaveny takto (viz šipky).
  Nepřišel jsem na to, jak by se to chovalo, kdyby z těchto tří parametrů byly nastaveny jen některé. Respektive, k čemu by to bylo dobré.

      V takto nastaveném plánu vjede mašina klidně do bloku, který je nejen obsazen (červený), ale i rezervován (je tam ikona vagonu,-ů, jiné mašiny). Vyvstává zásadní problém, jak ji zastavit. Indikátor bloku je už aktivní, stojí tam přece vozidlo. Osobně bych čekal, že se v takovém bloku mašina pokusí zastavit hned po vjetí do bloku, ovšem není tomu tak. Jede stále dál. Žádné markery prostě nenaskočí. Pomoc je jediná. Je nutno přidat další indikátor do "spřahovacího" bloku. Je jedno, zda kontaktní indikátor (indikátor), virtuální kontakt (VK) či Flagman. VK asi včetně i dalšího přidaného kontaktu, jeho funkci ale stejně nahradí markery. Flagman je naopak nejpřizpůsobivější, neboť spuštění je možno nastavit na jeho Triggeru.

      Uspořádání i činnost je asi nejlepší prohlédnout v souboru join_lokopin_7gf8. Na dalších obrázcích alespoň základy.


  Základní uspořádání. B1 ... "spřahovací" blok   IB1 ... standardní indikátor   IF1 ... přidaný indikátor.


  Do "spřahovacího" bloku je přidán další indikátor, zde Flagman IF1, ...


  ... který je zde spouštěn indikátorem IC1.

      V uvedeném souboru join_lokopin_7gf8 stačí zapnout simulátor a při poloze Provoz stisknout Start. Loko jezdí z bloku B2 do B1 a střídavě odváží nebo tam nechává druhou mašinu. Při aplikaci v ostrém kolejišti je vše ok, při simulaci však nezůstává svítit indikace obsazení bloku B1, i když je blok obsazen vozidlem. Je to neschopnost simulátoru pracovat správně s Flagmany, coby indikátory v bloku. Pokud je v bloku použito více indikátorů kontaktních, fyzických, ani pak není simulace zcela odpovídající. Chce to prostě reálný layout, kde jsou indikátory spínány skutečně, vozidly. Připojený soubor nutno brát pouze jako inspiraci.

      Právě zdroj a okamžik nahození spouštěcího signálu je tím klíčovým problémem. Flagman se jako přidaný indikátor hodí právě proto, že jej lze spouštět různým způsobem. Na výběr je mnoho možností, závislých na lokálním uspořádání, které se samozřejmě různí.

  V úvahu připadá:

 • Indikátor (kontakt) těsně před blokem B1 nebo i uvnitř něj. Může stejně nahazovat Flagman nebo z tohoto kontaktu lze definovat VK.
 • Flagman spouštěný indikátorem přiřazeným k výhybce, zhlaví nebo cestě (viz příklad) před blokem. Na spuštění Flagmanu lze použít aktivní i neaktivní stav indikátoru. Zde už je třeba počítat se vzdáleností od B1, která nemusí být stálá (u zhlaví).
 • Flagman spouštěný deaktivací indikátoru bloku B2, tedy IB2. To je vhodné asi jen pro samotnou mašinu a ještě zde bude hrát roli její délka.
 •     Asi by se našly i další možnosti, pro inspiraci by to však mohlo stačit. Minimálně markery nebo Flagman nebo oboje je třeba podmínit, aby docházelo ke správnému použití jen jedné dvojice Brake a Stop. Podmínka může být třeba od přepínače (při AutoTrainu) nebo od Plánu, kterým se vjezd do bloku provádí.

      Dráha brzdění (Ramp) je obvykle krátká, takže je také nutno snížit přiměřeně vjezdovou rychlost. Nejjednodušší je to přímo na bloku B1, to však nelze měnit programově, takže přes B1 by se nedalo jezdit rychleji. Vadí-li to, musí přijít programový příkaz pro snížení rychlosti programově, někde v předchozích blocích. Vše je opět závislé na "místním" uspořádání, délkách bloků atd.

      Shrnou-li se všechny praktické poznatky z testování, domnívám se, že jako přidaný indikátor se nejlépe hodí indikátor-kontakt. Umístí se na počátek spřahovacího bloku a může být tvořen běžným proudovým detektorem obsazení DO (stačí úsek délky 1 cm) či jiným spínacím kontaktem (záleží na hardwaru, viz násl. obrázek). Programově je přiřazen do spřahovacího bloku, jak už bylo řečeno. Všechny ostatní varianty přinášejí různé problémy s délkovými a rychlostními parametry.


  Takto jednoduše lze fyzický kontakt vytvořit s komponentou LDT RS-16-O (foto výrobce). Ostatní vstupy lze samozřejmě využít jinak, třeba na DO.

      Tento způsob fyzického indikátoru se liší od proudové detekce (DO) tím, že zde není pro aktivaci nutný odběr proudu. Stačí kovové kolo vozidla. K aktivaci dojde spojením se sousední částí koleje (vlastně dvakrát). RS16 přidá adresu (stejně, jako u DO) a ostatní zařídí TrainController. Záměrně jsem vložil obrázek a krátký popis, protože toto je jeden z nejjednodušších způsobů, jak spínací kontakt vytvořit. Ušetří se tak DO tam, kde není třeba trvalé detekce. Takto vytvořené kontakty jsou rovněž přiřazeny do bloku, kde je lze využít na libovolné akce, a to v přesně definovaném místě.

  Rozvěšení

      Rozvěsit, rozdělit TS lze v libovolném místě, v kterémkoli bloku. I zde je možno použít ruční manipulaci přes nabídku Train Set. Rozvěšení může být jen na jednom místě, libovolném. Za provozu lze použít příkaz Separate Locomotive. Jak už napovídá příkaz, lze odpojit pouze mašinu od vozů. Jenže tento příkaz lze použít i z Listu přes Loko operace / Train operation, a tam už lze pro příkaz Odpojit Loko / Separate Locomotive vybrat z několika parametrů. Obrázek asi napoví nejlépe...


  Příkaz Odpojit Loko / Separate Locomotive má parametr (přes Change...), kterým lze upřesnit co a jak odpojit.

      Jak je tedy vidět, zde lze nastavit už více možností rozpřažení, rozdělení Train Setu. Z obou stran lze odpojit loko, všechny loko, jednu loko či vagon atd. Je nutno si uvědomit, že Operace/Operations lze použít na mnoha místech, v plánech, makrech, ale třeba i přímo jako funkce vozidla (mašiny i vagonu). Opět asi nejlépe je si to vše vyzkoušet.

  Na začátek článku

  Závěr

      Článek zřejmě bude ještě dopracován, až podle vlastní stavby. Pouze jsem zkoušel, zda to tak bude fungovat. Opět vypadá popis složitější, než to je ve skutečnosti. Veškerá podstata je v přidaném indikátoru a čím a kdy ho spustit. Podle "místních" podmínek nelze uvést detailní konkrétní návrh, tak se snad budete aspoň inspirovat. V budoucnu přijdou na řadu rozpojovače, přesné zastavení mezery mezi vozidly nad ním (optobrána?) a podobné lahůdky. Zatím se můžete těšit.

  Na začátek článku
  Menu

  LokoPin    08.02.2014  
    12.05.2016 Contact Spot
    27.05.2016 (poslední editace)
       
  Spolupracovali:  Jaroslav Hraška